Ingatlannyilvántartás

Ingatlannyilvántartás ingatlanközvetítőknek

Ingatlan szoftver - OriGo Ingatlan Program

 
 

Ingatlanközvetítőknek

Szinkronizálás

Egyebek

Ingatlannyilvántartás statisztikák Ingatlannyilvántartás statisztikák

OrigoIngatlan

Ingatlanos hálózatok

OriGo Ingatlanbörze Egyesülés

Az OriGo Ingatlanbörze Egyesülés 1998 januárjában alakult 27 ingatlaniroda összefogásával és a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft. támogatásával. A cél az önálló ingatlanirodák számára olyan hatékony együttműködés és piactér létrehozása, melynek segítségével a tagok hatékonyabban és szabályozottabban tudják üzleti tevékenységüket végezni.

A szervezetnek ma több mint 120 ingatlaniroda a tagja, és ezzel ez Magyarország legnagyobb ingatlanos kereskedelmi együttműködése. Bár a tagok belügyeibe a szervezet nem szól bele, de iroda és ingatlan szám alapján a szervezet nagyobb erőt képvisel, mint a legnagyobb hazai franchise rendszerek.

Az OriGo Ingatlanbörze Egyesülés tagjai saját nyilvántartásuk vezetése mellett megosztják ajánlataik jelentős részét egymás felé. Ennek következtében lényegesen nagyobb kínálatból tudják az érdeklődőket kiszolgálni, mintha csak a saját adatbázisuk állna rendelkezésre.
Az ingatlanok megosztásakor rendelkeznek a jutalék megosztásáról, melynek kereteit a hálózathoz csatlakozáskor mindenki által aláírt Működési és Etikai Szabályzat határozza meg. A szervezet évenként közgyűlést tart, ahol megválasztják az etikai kérdésekkel foglalkozó 5 tagból álló Börzetanácsot. A rendszer fejlesztési irányainak meghatározásában ők adnak segítséget a fejlesztőknek, valamint a tagok között felmerülő vitás ügyeket is ők tárgyalják.
A Börzetanácsnak bárki tagja lehet, akit a közgyűlés megválaszt. A Börzetanács saját tagjaiból az első ülésen választja meg a Börzetanács elnökét.
Lényeges, hogy sem a Börzetanácsnak, sem elnökének nincsenek a Működési és Etikai Szabályzatban foglaltakon túlnyúló jogosítványai, illetve lehetőségei.

Az OriGo Ingatlanbörze Egyesülés egy szabályozott üzleti alapon működő kereskedelmi együttműködés, melynek szabályrendszere a közös munkát érinti, a tagok arculatába, belső ügyeibe nem szól bele. Az etikai kérdések felügyeletét végző csapatot viszont évente a tagság választja.OriGo Ingatlanbörze Egyesülés - Működési és Etikai Szabályzat

Működési és Etikai Szabályzat

AZ INGATLANBÖRZE
MŰKÖDÉSI ÉS ETIKAI SZABÁLYZATA

(2007. február 27-i közgyűlés által elfogadott szöveg)

Az Ingatlanbörze (a továbbiakban: Börze) olyan szervezet, melyet a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft. (a továbbiakban: DUNAHOLDING) és ez utóbbi által üzemeltetett OriGo Országos Számítógépes Ingatlanforgalmazási Rendszer (a továbbiakban: OriGo rendszer) tagjai, valamint az OTP Ingatlan Rt. közösen hoztak létre.

MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK

I. Általános rendelkezések

1. A Börze célja:

- korrekt és hatékony együttműködés biztosítása tagjai részére, melynek segítségével növelhetik részesedésüket az ingatlanközvetítési piacon, amelyen stabil, megbízható szereplők lehetnek,

- az ingatlanok (ingatlant tartalmazó üzletrészek, bérlemények, a továbbiakban együtt: ingatlanok) kínálatának és keresletének szabályozott és szakmailag megalapozott megjelenítése tagjai és ügyfeleik részére.

2. A Börze Működési és Etikai Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) a Börze tagjaira érvényesek, és a Börzén keresztül történő ingatlanközvetítésre vonatkozó azon szabályokat rögzíti, amelyek keretei között az érintett társaságok és személyek a börzei tevékenységüket végezhetik, és melynek szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Szabályzat a Börze tagjai közötti megállapodásnak tekintendő, amelynek alapján a tagok az egymással szemben keletkező elszámolási igényeiket is érvényesíthetik.

 

II. A tagsági viszony keletkezése

1. A Börze tagjai kizárólag az illetékes cégbíróságon bejegyzett cégek, illetve egyéni vállalkozók vagy ügyvédek lehetnek, akik szakképzettségüket a jogszabályban előírt bizonyítvánnyal, működési jogosultságukat cégbírósági érkeztető bélyegzővel ellátott bejegyzési kérelemmel, illetve cégbírósági bejegyző végzéssel és aláírási címpéldánnyal vagy ügyvédi igazolvánnyal igazolják (ezen iratok eredeti példányát bemutatják, másolatát pedig átadják), valamint elfogadják a Börze Szabályzatát, ezzel vállalják, hogy egymással a Börzén együttműködnek.

2. A Börze tagja belépési nyilatkozatában vállalja a Szabályzat betartását, bejelenti nevét, székhelyét, telephelyét, telefonszámait, telefaxszámát, internetes elérhetőségeit, a képviseletére jogosult személy nevét, telefon és telefaxszámát. A belépő tag a belépési nyilatkozat kitöltésével hozzájárul ezen adatainak a Börze számítógépes adatbankjában és egyéb fórumain való közzétételéhez. A Börze tagja köteles a fenti adatainak megváltozását 3 munkanapon belül írásban bejelenteni az Informatikai Stúdió részére.

3. A Börzéhez csatlakozni szándékozó partnereknek jelentkezési igényüket a DUNAHOLDING-hoz kell írásban benyújtaniuk.

4. DUNAHOLDING a jelentkező adatait az OriGo rendszer felhasználásával 15 napon keresztül közzéteszi a www.origoingatlan.hu internet oldalon. Erre a Börze bármely tagja észrevételt tehet.

5. A 15 napos határidő eltelte után, a szükséges feltételek megléte esetén is a felvételt, megfelelő indoklás mellett a DUNAHOLDING megtagadhatja. Ez ellen a jelentkező a Börzetanácshoz panasszal élhet az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül, amit a Börzetanács Elnökéhez kell írásban benyújtani.

 

III. A tagsági viszony megszűnése

1. A Börze tagjai a DUNAHOLDING-nál tagságukat a következő hónap utolsó napjára írásban felmondhatják. Negyedéves díjfizetés esetén a tagság az aktuális negyedév végére mondható fel.

2. DUNAHOLDING a tagdíj fizetését elmulasztó tag forgalmát korlátozhatja, továbbá tagsági jogviszonyát - eredménytelen írásbeli felszólítást követően - bármikor jogosult írásban, az általa megjelölt határidővel megszüntetni.

3. A tagsági jogviszony megszűnik, ha a Börze tagjának a II/1. pontban írt szakképzettségi feltétele vagy működési jogosultsága megszűnik. Ezt a tényt a tag köteles haladéktalanul írásban bejelenteni a DUNAHOLDING részére és felel az ennek elmulasztásából eredő károkért. Ha a tag a szakképzettségi feltétele vagy a működési jogosultsága megszűnését nem jelenti be, tagsági jogviszonya megszűnését a Börzetanács jogosult megállapítani.

4. A tagsági jogviszony megszűnik a Börze tagjai közül történő kizárással.

5. A DUNAHOLDING a Börze szolgáltatásait a tagsági jogviszony megszűnése, valamint annak a kizáró határozatban a Börzetanács által történő felfüggesztése esetén nem biztosítja.

 

IV. A kommunikációs rendszer és a tagdíj

1. A Börze elektronikus kommunikációs rendszere az OriGo rendszer aktuális változata, amely központi adatbázison keresztül ingatlantípusokat kezel, alkalmas saját irodai nyilvántartásra és helyi számítógépes hálózatokon is használható.

2. A börzetagok vállalják, hogy az OriGo rendszer hardver követelményeit teljesítik, melynek paramétereit a DUNAHOLDING a belépőkkel írásban közli, a követelmények megváltozásáról pedig a Börze tagjait írásban értesíti. Az OriGo számítógépes rendszerben való változások végrehajtása előtt a DUNAHOLDING a Börzetanács véleményét és észrevételeit kéri be.

3. A belépő börzetag vállalja, hogy megfizeti belépéskor az egyszeri telepítési és betanítási díjat. A belépési díj összegét az Informatikai Stúdió bármikor jogosult megváltoztatni, a Börze tagjainak egyidejű tájékoztatása mellett.

4. A Börze tagjai a felküldött adatok megbízhatóságát garantálják és vállalják, hogy az adatbázisban szereplő ingatlan eladása, eladási vagy vételi megbízásuk megszűnése esetén azt a rendszerből haladéktalanul törlik. A Börze tagjai kötelesek a rendszerben megosztott kínálatokat és kereséseket legalább 120 naponként átnézni, és módosítási ágon az adatok hitelességét igazolni. Tudomásul veszik, hogy ennek elmulasztása esetén a Börzetanács szankciókat kezdeményezhet ellenük.

5. A tagdíj magában foglalja az OriGo számítógépes rendszer használatát. A Börze önállóan folytat országos szintű marketinget a sajtóban, a rádió és TV csatornáin, valamint saját kiadványain keresztül.

6. A tagdíjat a DUNAHOLDING havonta vagy negyedévenként előre esedékesen számlázza a Börze tagjainak. A tagdíj késedelmes megfizetés esetén a DUNAHOLDING jogosult a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű késedelmi kamatot felszámítani.

A tagdíj emelését a DUNAHOLDING rendelheti el, ha az üzemelés érdekében szükségesnek tartja. A tagdíjemelés mértéke nem haladhatja meg az előző évi hivatalosan közzétett infláció mértékét. Ennél magasabb tagdíj emelést csak a tagok többségi határozata alapján lehet bevezetni. DUNAHOLDING jogosult a tagdíj mértékét az előző két év halmozott inflációs mértékével emelni külön hozzájárulás nélkül, ha az emelést megelőző két évben a tagdíj emelése nem érte el az infláció mértékét.

A DUNAHOLDING bármikor javaslatot tehet a börzetagok részére olyan szolgáltatásoknak külső szolgáltatótól térítés ellenében történő igénybevételére, amelyek a Börze működését vagy a börzetagok tevékenységét elősegítik (pl. egyéb számítógépes rendszerekhez való hozzáférés). A javaslat elfogadásáról a Börzetanács dönt, ha pedig a szolgáltatás igénybevétele és a térítési díj megfizetése minden börzetag részére kötelező, akkor a közgyűlés határoz. Ennek alapján a külső szolgáltatóval a megállapodást a Börze képviseletében a DUNAHOLDING köti meg. A szolgáltatás igénybe vételéért járó térítési díjat a DUNAHOLDING vagy a külső szolgáltató számlázza a börzetagok részére. A térítési díj késedelmes megfizetése esetén a DUNAHOLDING-ot azok a jogok illetik meg, amelyeket a Szabályzat a tagdíj fizetésének elmulasztása esetére megállapít.

7. Az Ingatlanbörze logóját a DUNAHOLDING készítteti el. A Börze tagjai jogosultak a logót és " az Ingatlanbörze tagja" megjelölést tevékenységük során, levelezésükben használni.

 

V. Működési feltételek

1. A tagok vállalják, hogy a Börze adatbázisára kizárólag eladói (egyéb értékesítési, bérbeadási, a továbbiakban együtt: eladói) vagy vevői (egyéb ingatlan szerzési, bérlési, a továbbiakban együtt: vevői) megbízásuk alapján, a Szabályzatban meghatározott tartalommal és az OriGo rendszer által meghatározott formában továbbítanak adatokat. Az ingatlanok kínálatára és keresletére vonatkozó adatoknál az igényelt vagy felajánlott vételár (bér) összege kizárólag a rendszer által támogatott valutában és formában jelölhető meg. Ennek meghatározása a Börzetanács feladata.

2. A rendszerről bármely tag adatokat, információkat hívhat le, küldhet fel, és ezzel eladói és vevői igényeket elégíthet ki. Az adatok üzleti titkot képeznek, ezért azok felhasználására csak a Szabályzat betartásával kerülhet sor. A rendszerről kapott adatok felhasználására a volt tag, tagsági jogviszonyának megszűnését vagy felfüggesztését követően nem jogosult.

3. A rendszerben tárolt adatokat bármely tag szabadon hirdetheti, azokról információkat tehet közzé. A közzétett információk adattartalma azonban nem lehet bővebb, mint az Ingatlanbörze nyilvános, bárki által látogatható internet oldalán szereplő adattartalom. (www.origoingatlan.hu)

4. A tagok tudomásul veszik, hogy amennyiben egy ingatlanra vonatkozóan az eladó több tag részére is ad megbízást, és így adata több helyről is felkerült az adatbázisra, akkor a vevőt képviselő tag annak a tagnak az adatát használja fel, amelyik számára a legkedvezőbb.

5. A tagok a Börzén keresztül történő értékesítés esetén, ha más cég hoz vevőt az ingatlanra vagy ingatlant a keresletére, együttműködni kötelesek. Az eladó által fizetett jutalékot (megbízási díjat, prémiumot, sikerdíjat, a továbbiakban együtt jutalékot) az eredményes közvetítés befejezését követően vállalják megosztani az alábbiak szerint.

6. A tag az eladói megbízás alapján részére járó jutalékból az ingatlan vételára (értéke) alapján

   - 50 millió forint alatti értékesítés esetén legalább 1,25 %-ot,

   - 50 millió forinttól 200 millió forintig terjedő értékesítés esetén legalább 1 %-ot,

   - 200 millió forintot meghaladó értékesítés esetén legalább 0,75 %-ot

köteles annak a tagnak átengedni, amely a vevőt hozta.

Bérbeadás közvetítése esetén a tag a bérbeadási megbízás alapján részére járó jutalékból

   - legalább a havi bérleti díj 40 %-át

köteles annak a tagnak átengedni, amely a bérlőt hozta.

A fenti összegeket az OriGo rendszer az ingatlan adatainak megjelenítésekor automatikusan jelzi, azt az eladói megbízással rendelkező tag - felmerült költségeire hivatkozással - nem jogosult csökkenteni. A fentiek alól kivételt képez az új lakóingatlan típus, ahol a jutalékmegosztás nem kerül szabályozásra kötelezően átadandó jutalékkal. Az éves rendes közgyűlésen a leköszönő Börzetanács javaslatot tesz a következő időszakra vonatkozó új jutaléksávokra. Ennek elfogadásáról a közgyűlés dönt.

7. A tag az ingatlan adatainak az adatbázisba való felküldésekor ennél magasabb összegű jutaléknak (prémiumnak) átengedését is vállalhatja, ezt a kötelezettségét az OriGo rendszer külön jelzi.

8. A vevő által fizetett jutalékból részesedés átengedését az ingatlant hozó tag csak akkor és olyan összegben igényelheti, ha a vevő megbízásából eljáró Börze tag a keresletnek az adatbázisba való felküldésekor ezt vállalta, ezt a kötelezettségét az OriGo rendszer külön jelzi.

9. Ha az ingatlanközvetítés forgalmi adóköteles, a jutalék összegekhez ÁFA is járul a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően.

10. Az előírtnál magasabb összegű eladói jutalék átengedésére vagy a vevő által fizetendő jutalék átengedésére vállalt kötelezettségétől a tag bármikor elállhat vagy a kötelezettsége mértékét módosíthatja, de ez a többi taggal szemben a módosításnak az adatbázisba való felküldésétől kezdődően hatályos. Ennek időpontját az OriGo rendszer tartja hitelesen nyílván, erről a DUNAHOLDING - indokolt esetben, írásbeli megkeresésre - bármely tagnak felvilágosítást ad. Megkezdett értékesítés esetén (kiajánlás, bemutatás) a magasabb összegű jutalék csak az érintett felek közös beleegyezésével csökkenthető.

11. Amennyiben a tagot jutalék átengedési kötelezettség terheli, 3 munkanapon belül köteles írásban értesíteni partnerét, ha jutalékát megfizették, majd a közreműködő cégnek - számla ellenében - 8 napon belül köteles a fentiek szerint járó összeget kifizetni.

12. A tagnak a jutalékból átengedésre előírt vagy vállalt összegért való felelőssége és fizetési kötelezettsége akkor is fennáll, ha az ingatlanközvetítésre szabályos megbízással nem rendelkezett, a megbízójától járó összeg nem érte el az átengedésre kerülő jutalék előírt összegét, illetve az általa átengedni vállalt magasabb összeget, továbbá akkor is, ha a megbízó jutalékfizetési késedelme esetén a tag nem tett meg minden szükséges intézkedést (beleértve polgári per indítását is) a jutalék behajtása iránt.

Ha a tag fizetési kötelezettségét határidőben nem teljesíti, partnere a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét kitevő összegű késedelmi kamat megfizetését is igényelheti.

13. Amennyiben a tag az értékesítéshez harmadik személyt, céget vesz igénybe, vagy azoknak az ingatlanát viszi fel a rendszerre, azt a saját felelősségére és költségére teheti meg. A Börze tagja az ingatlanközvetítésbe általa bevont személyért, cégért úgy felel, mintha maga járt volna el.

14. Abban az esetben, ha valamely Börze tagok között írásban állandó együttműködési megállapodás jön létre, a tagok ebben a fentiektől eltérő jutalék megosztási szabályokról is megállapodhatnak, egymás közötti viszonyukban a Szabályzat helyett ezt kell alkalmazni. Ebben az esetben ezek a tagok az egymással szemben keletkező elszámolási igényeiket nem a Szabályzat alapján, hanem megállapodásuk alapján érvényesítik.

15. A tagok szabadon szűkíthetik azoknak az ingatlanoknak és irodáknak a körét, melyekkel foglalkozni kívánnak üzleti tevékenységük során. Ha valamelyik iroda kínálatát nem kívánják látni a rendszer által szolgáltatott adatok között, akkor ezt kérhetik, de ez azzal jár, hogy az ő adatai sem fognak megjelenni az érintett irodánál.

16. A Börze rendszerébe felküldött adatok esetében a tagok kötelesek betartani az 1. pontban foglaltakon túl azokat a szabályokat, melyeket a Börzetanács hoz a rendszer működőképességének és a tagok közötti együttműködés javítása érdekében. Ennek alapján a tagok kötelesek minden adatot az arra fenntartott helyen szerepeltetni. Mivel a rendszer automatikusan készíti az ajánlatokat, különösen tilos:

   
 • Megjegyzésben, fényképen az iroda, vagy az ügyintéző nevét és elérhetőségét feltüntetni.
 •    
 • Az ingatlanhoz tartozó fényképek között az iroda fotóját, logóját szerepeltetni.
 •    
 • Az adatlap részeként az ingatlan értékesítéséhez szükséges információkon kívül egyéb adatokat, üzleti ajánlatokat megadni.
 •    
 • Nyilvános felületeken az irodák közötti kommunikációhoz tartozó tartalmat közölni.
 •    
 • Az előírt jutalék megosztási szabályoktól lefelé eltérő üzenet szerepeltetni.
 • Fenti szabályok betartását a tagok bejelentései alapján a DUNAHOLDING ellenőrzi. A szabályok be nem tartása esetén a Börzetanács soron következő ülésén a Börzetanács dönt a szabályokat megszegő tagok szankcionálásáról.

   

  VI. A DUNAHOLDING szerepe

  1. A DUNAHOLDING nem foglalkozik ingatlanok közvetítésével, forgalmazásával.

  2. Kizárólagos tulajdonát képezi az OriGo Országos Számítógépes Ingatlanközvetítő Rendszer, amit működtet, és folyamatosan fejleszt.

  3. A DUNAHOLDING a Börze számítástechnikai felügyeletét látja el. Telefonos tanácsadással segíti a Börze tagjait az OriGo rendszer használatában munkanapokon 830-tól 1700-ig. Igény esetén helyszíni karbantartást vállal, külön díjazás ellenében. Tevékenysége az OriGo rendszer használata következtében előforduló problémákra terjed ki. Felhívja a tag figyelmét számítógépe meghibásodására, de annak javítása nem képezi feladatát.

  4. Az OriGo rendszer és a Börze rendszeres működtetéséhez szükséges feltételeket (munkatársak felvételével, eszközök rendelkezésre bocsátásával, irodahelyiség működtetésével, stb.) a DUNAHOLDING biztosítja, ennek költségeit ő viseli.

  5. A DUNAHOLDING az OriGo rendszer szolgáltatásait 3 hónapos határidővel mondhatja fel a Börzével szemben.

  6. A DUNAHOLDING az OriGo program fejlesztési eredményeiről, a Börze működésének tapasztalatairól tájékoztatókat küld a tagok részére.

   

  VII. Közgyűlés

  1. A Börze tagjai minden évben január 1. és február 28. közötti munkanapon rendes közgyűlést tartanak, amelynek helyét és időpontját a DUNAHOLDING tűzi ki és arról valamennyi tagot legalább 15 nappal előbb írásban értesíti. A DUNAHOLDING bármikor rendkívüli közgyűlést hívhat össze, ennek összehívása kötelező, ha azt a tagok 1/4 része kéri. A közgyűlés levezető elnökét a DUNAHOLDING javaslatára a közgyűlés választja meg.

  2. A DUNAHOLDING az általa javasolt napirendet a tagok 1/4 része által összehívni kért rendkívüli közgyűlés esetében pedig az általuk javasolt napirendet is) az írásbeli értesítésben közli. A közgyűlésen a tagok, a képviseletükre jogosult személyek, illetve a tag közjegyzői vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolt meghatalmazottja jogosult részt venni. A közgyűlés megnyitása után a napirendre a levezető elnök vagy bármely tag tehet javaslatot.

  3. A közgyűlésen minden tag egy szavazattal rendelkezik, a döntés minden kérdésben a megjelent tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással történik. A közgyűlés szótöbbségi határozattal dönthet titkos szavazás elrendeléséről. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

  4. A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

     a. a Börze Szabályzatának módosítása,

     b. döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Szabályzat a közgyűlés hatáskörébe utal,

     c. a Börzetanács megválasztása,

     d. a Börzetanács határozatai ellen benyújtott panaszok elbírálása,

     e. az éves inflációt meghaladó tagdíj emelés igényének elbírálása,

     f. a Börze, mint szervezet megszüntetése.

  5. A közgyűlésről jegyzőkönyv készül, melyet a levezető elnök és a közgyűlés által a megjelent tagok közül választott két hitelesítő ír alá.

  6. A közgyűlések között a Börze tevékenységét a számítástechnikai háttér biztosítása és a Börze rendszeres működtetés szempontjából a DUNAHOLDING, a hatáskörébe utalt ügyekben a Börzetanács szervezi.

   

  VIII. A Börzetanács

  1. A Börze közgyűlése évente, a rendes közgyűlésen 5 tagú Börzetanácsot választ tagjai képviselőiből.

  2. A Börzetanács elnökből és 4 tagból áll. Elnökét első ülésén maga választja. Az Börzetanács elnökének megválasztása után a Börzetanács a következő választásig terjedő időszakra ütemtervet állít fel, melyről az Ingatlanbörze tagokat az OriGo rendszeren keresztül az elnök értesíti.

  3. A Börzetanács hatáskörébe tartozik a Szabályzat betartásának ellenőrzése, a tagok egymás közötti vitás ügyeiben való döntés és mindazok az egyéb kérdések, amelyeket a Szabályzat a Börzetanács hatáskörébe utal. Nem tartozik a Börzetanács hatáskörébe a tagok olyan vitás ügyeiben való döntés, ahol igényük a V. 14. pont szerinti külön megállapodás alapján érvényesíthető.

  4. A Börzetanács üléseit az elnök hívja össze, 7 nappal korábban levélben, elektronikus levélben, vagy faxon értesítve a tanács tagjait ennek helyéről, idejéről és javasolt napirendi pontjairól. Az ülést a tagok többsége is jogosult összehívni. A DUNAHOLDING a Börzetanács ülése részére helyszínt biztosít, őt az ülésről ugyancsak értesíteni kell. DUNAHOLDING képviselője állandó meghívott vendégként a Börzetanács ülésein részt vehet.

  5. A Börzetanács határozatképességéhez legalább 3 tag megjelenése szükséges.

  6. A Börzetanács határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

  7. A Börzetanács a hozzá érkezett ügyek elbírálását, kivizsgálását köteles 30 napon belül elkezdeni. Bármely Börze tag vagy a DUNAHOLDING kérheti valamely ügy megtárgyalását.

  8. A Börzetanácsra tartozó ügyeket az érdekeltek a Börzetanács elnökéhez, vagy valamelyik tagjához juttatják el.

  9. A tagok egymás közötti vitájának megtárgyalásánál a Börzetanács ülésén a panaszos és a panaszolt tag jogosult részt venni, erről őket a Börzetanács elnöke írásban tájékoztatja. A benyújtott panasz másolatát meg kell küldeni a panaszolt tagnak, aki erre jogosult a Börzetanács üléséig írásban észrevételeket tenni. A Börzetanács elnöke az ülésen való megjelenésre más személyt (ügyfél, megbízó, stb.) is felkérhet.

  10. A Börzetanács a tagok egymás közötti vitája esetén a tagoktól és a megjelent más személyektől felvilágosítást kérhet, őket okiratok (megbízás, levelezés, értékesítési szerződés, stb.) bemutatására hívhatja fel.

  12. A Börzetanács a Szabályzat betartásának ellenőrzése során az alábbi intézkedéseket teheti:

  A. figyelmeztetés (kisebb súlyú szabályszegés esetén),

  B. megrovás (jelentősebb szabályszegés esetén),

  C. a tag kötelezése meghatározott intézkedés megtételére vagy a tag eltiltása meghatározott cselekménytől, továbbá kötelezése arra, hogy erről a többi tagot írásban tájékoztassa,

  D. a C pontban foglaltakkal együtt a tag kötelezése pótdíj megfizetésére, mely pótdíj összegét a Börzetanács állapítja meg, és amelyet a DUNAHOLDING részére kell megfizetni. A pótdíj 100%-ának felhasználása azonos a IX/4 pontban foglalt bevétel fennmaradó részével,

  E. kizárás a Börze tagjai közül (ismételt vagy súlyos szabályszegés, illetve a Börzetanács korábbi kötelező határozatának nem teljesítése esetén).

  15. A Börzetanács határozatainak betartását ellenőrzi, szükség esetén az ügyet ismét megtárgyalja, és újabb döntést hoz.

  16. A Börzetanács a határozatairól a Börze tagjait az OriGo rendszeren vagy írásban tájékoztatja.

  17. A Börzetanács üléseiről jegyzőkönyv készül, melyet az elnök ír alá.

  18. A Börzetanács az ingatlanközvetítői jutalék átengedésével kapcsolatos határozatának végrehajtását nem rendelheti el, de a határozatát nem teljesítő taggal szemben további intézkedéseket hozhat.

  19. A Börze tagja a másik taggal szemben a Szabályzat, mint megállapodás alapján keletkezett jutalék megosztási igényét bírósági úton is érvényesítheti.

  20. A Börzetanács határozataival szemben az érdekeltek a közgyűléshez panasszal élhetnek. Ezt a Börzetanács elnökéhez a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül írásban kötelesek eljuttatni. Panaszuk elbírálására a következő közgyűlésen kerül sor.

  21. A Börzetanács a kizárásról szóló határozatában úgy dönthet, hogy a tagsági jogviszonyt a határozat jogerőre emelkedéséig felfüggeszti. Ebben az esetben a tag tagsági jogait a közgyűlés döntéséig nem gyakorolhatja.

  22. Börzetanács tagját érintő ügy tárgyalásán az érintett tag csak meghívott vendégként vehet részt az ellenérdekű féllel együtt. Az elbíráláskor és a döntéskor nem lehet jelen. Ha az elnököt érintő vitás ügyben szavazategyenlőség alakul ki, az állandó meghívott vendégként jelenlévő DUNAHOLDING képviselő dönti el az ügyet.

   

  IX. A Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok felhasználása és hasznosítása

  1. A Börzén és az OriGo rendszeren megjelenő ingatlan adatokat a Börze tagjai egyedi ügyekben felhasználhatják. Az ingatlan adatok egészét vagy feldolgozott (csoportosított) részét a tagok nem jogosultak másnak átadni vagy azt bármilyen módon hasznosítani, kivéve a közvetítéskor szokásos ajánlattételt, prezentációt, reklámozást. Az adatállományok hasznosítása a Börze javára, a DUNAHOLDING útján történik. Az ebből eredő bevételeknek (a továbbiakban: bevétel) a DUNAHOLDING-ot megillető rész levonása után fennmaradó összege az Ingatlanbörzét illeti meg.

  2. Bevételnek minősül:

  • a.)        A Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok bármilyen, az Ingatlanbörzén belüli hasznosításából (pl. a Börze tagjai részére külön díjazás ellenében történő adatszolgáltatás) származó bevétel,
  • b.)        a Börzén és az OriGo rendszerben megjelenő ingatlan adatok bármilyen, az Ingatlanbörzén kívüli hasznosításából (pl. kiadványok megjelentetése, az írott vagy az elektronikus médiában történő megjelenés, külső megrendelésre díjazás ellenében adatszolgáltatás, stb.) származó minden bevétel.

  3. A bevételből - a Börze számítógépes felügyeletével és üzemeltetésével, valamint a kiadványok megjelenésével kapcsolatos költségei és üzleti haszna elszámolásaként - a DUNAHOLDING-ot megillető rész

  • a.)    a 2/a. pontban megjelölt bevételek 20 %-a,
  • b.)    a 2/b. pontban megjelölt bevételek 30 %-a.

  4. A bevétel fennmaradó részét a Börze, mint a tagok egyesülése javára kell fordítani, így a Börze reklámozására, promóciós (értékesítést célzó) megjelenítésére, az írott és az elektronikus médiában történő hirdetésére és népszerűsítésére, az ingatlanokkal foglalkozó kiállításokon, vásárokon és egyéb rendezvényeken való megjelenítésére. A bevételek ezen része az Ingatlanbörze és az OriGo rendszer működési költségeire nem fordítható.

  5. A bevételekkel kapcsolatban a Börze egyes tagjai sem a tagsági viszonyuk fennállása alatt, sem pedig annak megszűnését követően egyéni térítést vagy ellenértéket nem igényelhetnek.

  6. Az adatoknak a 2/a. és b. pont szerinti hasznosításának feltételeiről és a bevételeknek az Ingatlanbörzét megillető része felhasználásáról a DUNAHOLDING javaslatára a Börzetanács dönt.

  7. A DUNAHOLDING félévenként írásbeli beszámolót készít a Börzetanács tagjai részére az adatok IX/2. pont szerinti hasznosításáról, a bevétel összegéről, javaslatot tesz az adatok további hasznosítására, a bevételek felhasználására, majd tételesen beszámol annak az elmúlt időszakban történt felhasználásáról.

  8. A bevételnek a Börzét megillető része felhasználásáról a Börzetanács az évi rendes közgyűlésen írásban számol be a Börze tagjainak, egyben javaslatokat kér a tagoktól e bevételek jövőbeni felhasználására. A Börzetanács beszámolóját a közgyűlés hagyja jóvá.

   

  ETIKAI SZABÁLYOK

  I. Általános szabályok:

  1. A etikai szabályok az Ingatlan Börzén keresztül történő ingatlanközvetítés erkölcsi, magatartási normáinak összességét rögzítik. Meghatározzák, hogy a jogszabályok keretei között a Börze tagjaként, az érintett társaságok és személyek hogyan végezhetik tevékenységüket és e szabályok megszegése milyen következményekkel jár.

  2. Az etikai szabályok a Börze tagjaira, az általuk igénybevett közreműködőkre, valamint alkalmazottaikra terjed ki.

  3. A Börze tagjai kötelezik magukat, hogy az etikai szabályokat betartják. Tudomásul veszik, hogy megsértésük esetén a Börzetanács jár el.

   

  II. Magatartási szabályok:

  1. A Börze tagja ügyfelét és az ingatlanközvetítésben résztvevő partnerét nem tévesztheti és nem károsíthatja meg.

  2. A tag nem törekedhet a szakmában kialakult és ténylegesen alkalmazott mértéket megalapozatlanul meghaladó díjazásra. Üzletvitelét úgy kell folytatnia, hogy kerülje a vitákat más tagokkal és a kívülállókkal.

  3. A tag a Börze adatbázisára csak írásbeli, az értékesítés minden lényeges elemére kiterjedő eladói megbízás alapján vihet fel adatot. A Börze tagja maga dönt arról, hogy az irodája részére adott megbízások közül melyeket juttat el az adatbázisba. Ennek során a tagok kötelesek az adatbázisban az ingatlan valamennyi adatát pontosan és helyesen, valamint a megbízásnak megfelelően rögzíteni. Tájékoztatnia kell ügyfelét az országos adatbázisba történő felvitel tényéről, valamint arról, hogy a számítógépes rendszer a több cégnek adott megbízást kimutatja.

  4. A tag megbízója érdekeit képviselje, de köteles az ügylet minden résztvevőjével az általános szakmai elvárhatósági szabályoknak megfelelően eljárni, úgy, hogy erősítse az ingatlanforgalmazók és a Börze iránti bizalmat.

  5. A tag legyen tájékozott az ügylettel érintett jogszabályokról, a piaci viszonyokról, erről megbízóját tájékoztassa.

  6. A Börze rendszerében csak az ingatlan tulajdonosától (tulajdonosaitól) vagy szabályszerű meghatalmazással igazolt megbízottjától írásban kapott eladói megbízást vihet fel, melyért felelősséggel tartozik. Eladói megbízás esetén a Börze tagjai kötelesek hiteles tulajdoni lap másolat alapján megállapítani az ingatlan jogi helyzetét. A megbízási szerződésben egyértelműen szerepelnie kell a jutalék feltételeinek és a megbízás időtartamának.

  7. A tag segítsen a reális piaci ár meghatározásában. Ha szakvélemény elkészítésére kap megbízást, az legyen világos és közérthető, szakmailag megalapozott. Tartalmazza mindazon tényeket, adatokat, melyek alapján az értéket meghatározzák. A szakvéleményben fel kell hívni a megbízó figyelmét azokra a tényezőkre, amelyek a felhasználhatóságot korlátozzák. A tag az ügyfelek részére szakvéleményt csak akkor adhat, ha megfelelő szakképesítése van vagy ilyen közreműködőt foglalkoztat.

  A tag a megbízás elvállalását nem teheti függővé más megbízásoktól és a megbízás elnyerése céljából nem adhat téves tájékoztatást a megbízónak az ingatlan lehetséges értékesítési feltételeiről.

  8. A tag legyen kész álláspontjának felülvizsgálatára, ha olyan tények merülnek fel, melyeket még a szakvélemény elkészítésénél nem vett kellő súllyal figyelembe.

  9. A tag a jogszabályok megtartásával járjon el, alkalmazottainak tevékenységéért felelősséggel tartozik.

  10. Az ügyfél kérésére az ügy érdemi részét érintő iratokról másolati példányt kell adnia.

  11. A Börze tagja a megbízások feltételeként csak kivételesen indokolt esetben kérhet és fogadhat el a bevett gyakorlatnál lényegesen alacsonyabb megbízási díjat (kartelltilalom) .

  12. A tag nem vállalhat el olyan megbízást, amelyben maga vagy alkalmazottja révén közvetlenül is érdekelt, kivéve ha erről a megbízót előzetesen tájékoztatta és ő ennek ismeretében a megbízást fenntartotta.

   

  III. Tagok egymás közti magatartása:

  1. A Börze tagja köteles tiszteletben tartani a gazdasági, vállalkozási verseny szabadságát, tisztaságát.

  A tag ingatlanközvetítő társával kollégaként viselkedik és biztosítania kell, hogy kapcsolataikat a tisztességes verseny, az udvariasság és a tisztelet vezérelje. A tagnak tartózkodnia kell attól, hogy kedvezőtlenül nyilatkozzék kollégájáról az ügyfél előtt.

  2. A tag valótlan tény állításával, híresztelésével, valós tény hamis színben való feltüntetésével és a jogszabályok megsértésével sem a Börze, sem más tag, sem az ingatlanszakma megítélését nem veszélyeztetheti.

  A tagnak bizalmasan kell kezelnie a feladata végrehajtása során tudomására jutott információkat.

  3. A tag hirdetése, reklámja nem csorbíthatja más tag jogait, a Börze érdekeit.

  A hirdetéseknek és reklámoknak igazaknak és pontosnak kell lenniük, azok nem tartalmazhatnak túlzó vagy a megtévesztésre alkalmas kifejezéseket.

  4. A Börze tagja nem folytathat olyan gyakorlatot, és nem tehet olyan ajánlatot, mely akár a Börze, akár más tag kapcsolatrendszerét tisztességtelenül csorbítja.

  5. A Börze tagja, a hozzá irányított vevővel, a küldő tag tudta és előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem létesíthet ingatlanközvetítési megbízási jogviszonyt, és ha a vevő részére megvételre más ingatlant ajánlott fel, erről a küldő tagot egyidejűleg értesítenie kell.

  A Börze tagjai vállalják, hogy a közösen intézett ügyekről, azok fontosabb fejleményeiről és a sikeres ügyletkötésről egymást megfelelő időben értesítik.

  6. A Börze tagjai ügyfeleik részére akkor sem adhatnak bővebb felvilágosítást partnereik ingatlanának vagy vevőjének adatairól, ha korábban kiközvetített ügyfelek révén az adott ingatlanról vagy partnerük vevőjéről részletesebb információkkal rendelkeznek. Ezt kizárólag a partner iroda teheti meg.

  7. A Börze tagja más tag üzletkötőjével nem létesíthet közvetlen munka, vagy munkavégzésre irányuló jogviszonyt a másik tag tudta nélkül.

  8. Ha a Börze tagja olyan üzletkötővel létesít munka, vagy munkavégzésre irányuló megbízási szerződéses jogviszonyt, aki a jogviszony létesítését megelőző 6 hónapban más taggal állt jogviszonyba, köteles erről a korábbi megbízó tagot értesíteni. Ez így vele jogviszonyba kerülő üzletkötő megbízásaiból nem foglalkozhat azokkal, melyek az üzletkötő korábbi jogviszonyának megszűnését megelőző további 6 hónap ideje alatt keletkeztek.

     Ingatlan hálózatok a rendszerben:

 • OriGo Ingatlanbörze Egyesülés
 • OrigoPlusz Ingatlanközvetítő hálózat
 • 1abc Ingatlanközvetítő hálózat
 • Pécsi Ingatlan Szövetség
 • Openhouse franchise hálózat
 • Híd ingatlanközvetítő lánc
 •  
  Az Ingatlannyilvántartás tulajdonosa a DUNAHOLDING Informatikai Stúdió Kft., az ingatlanpiac megbízható és független szolgáltatója 1996 óta.
  1083 Budapest, Füvészkert u. 8. Tel.: +36(1)477-9700 Fax.: +36(1)477-9701
  E-mail: info@dis.hu Web: www.dis.hu

  Ingatlannyilvántartás ingatlanközvetítőknek - Ingatlan szoftver - OriGo Ingatlan Program